• null
    Duurzaamheid en circulariteit

Inmiddels dragen circulaire projecten bij aan meer dan 35% van de omzet van RWB.

Innovatieve oplossingen

Duurzaamheid, milieu en terugverdientijd staan centraal

De beheersing van ons leefmilieu heeft onze volle aandacht en vormt de kern van ons bestaan: RWB is een engineering- en service organisatie in drinkwater-, proceswater en afvalwaterbehandeling. Onze focus ligt
op klant-specifieke oplossingen waarbij duurzaamheid, milieu en terugverdientijd centraal staan.

Binnen RWB wordt milieubewust handelen gestimuleerd, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten en het verlenen van service. Het gaat hierbij vooral om energiebesparing, efficiënt
gebruik maken van materialen en hergebruik van reststoffen.

Verkleinen (water)footprint

Onze interne focus ligt op het zo klein mogelijk houden van onze eigen footprint om milieubelasting door onze werkzaamheden tot een minimum te beperken. De externe focus ligt op minimaal energie- en chemicaliënverbruik, hergebruik van effluent in productieprocessen en/of omzetten van reststoffen in bruikbare producten. Een belangrijke doelstelling hierbij is het vergroten van het omzetpercentage aan aantal circulaire projecten ten opzichte van basisjaar 2016 en de CO2-uitstoot te verminderen ten opzichte van basisjaar 2018.

Om dit te kunnen bewerkstelligen conformeert RWB zich aan de norm NEN-EN-ISO 14001:2015. Deze norm bevat eisen voor een milieumanagementsysteem met als belangrijkste resultaatgebieden:

  • Continue verbetering van de prestaties en het voorkomen van milieuvervuiling
  • Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
  • Het minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

CO2-prestatieladder

Daarnaast conformeert RWB zich aan de CO2-prestatieladder (versie 3.1 d.d. 22-6-2020), niveau 3 en hieraan gerelateerde norm NEN-ISO 14064-1:2019: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering en
rapportage van emissies en verwijderingen van broeikasgassen op organisatieniveau’. Daarbij wil RWB waar technisch en economisch haalbaar meer doen dan bovengenoemde minimumeisen en continu verder verbeteren van veiligheid, gezondheid en milieu. Lees meer >>

Waterhergebruik

Duurzaam waterbeheer is een algemene term voor alle waterbesparende technologieën en technologieën om zogeheten afvalstoffen tot grondstoffen te verwerken. Bij RWB zijn dit projecten binnen specifieke sectoren zoals mest en digestaatverwerking, bodem-as verwerking en waterhergebruik. Lees meer >>

Project- en serviceorganisatie met extra know-how

RWB is een sterke project- en serviceorganisatie met veel specialistische kennis. Met ons team, bestaande uit meer dan 70 toegewijde en ervaren medewerkers (gemiddeld 30+ jaar ervaring in waterbehandeling), zijn wij in staat om naast het leveren van standaard systemen, ook complexe vraagstukken om te zetten in concrete waterbehandelingsinstallaties.

Compleet in waterbehandeling

RWB heeft alle benodigde disciplines in huis. Van procestechnologie, werktuigbouwkundige engineering, automatisering, projectmanagement,
realisatie, inbedrijfstelling tot service en onderhoud.

Kwaliteit, Arbo & Milieu

Kwaliteit, Arbo & Milieu wordt door ons geborgd middels ons:

  • Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001
  • VGM Checklist Aannemers VCA**
  • Milieumanagementsysteem ISO 14001