• null
  Afvalwater

Centralisatie; van 4 naar 1 rioolwaterzuiverings- installatie (RWZI)

waterschap rivierenland | RWB

Over Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. Zowel Europees (onder andere Kaderrichtlijn water), nationaal (onder andere Nationaal Bestuursakkoord Water) als regionaal (onder andere peilbesluiten). Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid en regels.

Waterschap Rivierenland zorgt voor een goede waterkwaliteit. Schoon water draagt bij aan een goede leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Het afvalwater van dorpen en steden in het rivierengebied wordt gezuiverd en er wordt op gelet dat het oppervlaktewater niet vervuild raakt.

Onze opdracht

Waterschap Rivierenland heeft besloten tot centralisatie van de zuivering van afvalwater in het Land van Heusden en Altena. Het afvalwater dat nu op de drie rwzi’s in het zuidelijk deel wordt behandeld, zal in de toekomst op de RWZI Sleeuwijk worden verwerkt.

Voordat het zo ver is moet de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk gerenoveerd worden en uitgebreid in capaciteit. Dat is nodig omdat de zuiveringsinstallaties in Wijk en Aalburg, Eethen en Dussen op termijn buiten gebruik worden gesteld. Het afvalwater uit die plaatsen wordt dan direct naar Sleeuwijk getransporteerd.

Een eis binnen dit project was dat de zuivering te allen tijde in bedrijf moet blijven

Na uitbreiding, ontstaat er een zuiveringscapaciteit equivalent aan 64.000 inwoners.

In het gebied wordt afvalwater verwerkt op drie kleinere rwzi’s: de RWZI Dussen met een capaciteit van 9.500 i.e. en 360 m³/h; de RWZI Eethen met een capaciteit van 8.000 i.e. en 200 m³/h; de RWZI Wijk & Aalburg met een capaciteit van 13.000 i.e. en 480 m³/h.

Om de doelstelling van het project te behalen moeten er nieuwe persleidingen en zogenoemde doorvoergemalen aangelegd worden en moet de RWZI worden uitgebreid en gerenoveerd.

Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Van der Ven – Pannekoek GWW, waarbij Van der Ven de gemalen en persleidingen bouwt en Pannekoek GWW de zuivering. RWB neemt daarbij de werktuigbouwkundige werkzaamheden van de RWZI Sleeuwijk voor haar rekening.

Wat hebben we gerealiseerd

 • null
  Aanvraag van uitwerken van het voorontwerp
 • null
  Roostergoedinstallatie, zandvanginstallatie, ruimerinstallatie voorbezinktank met afdekking
 • null
  Hyperboloide mengers, voortstuwers, beluchtingsinstallatie blowers
 • null
  Recirculatiepompen, ruimerinstallaties nabezinktanks
 • null
  Diverse (slib)pompen, diverse mengers, gravitaire indikker, bandindikker

Onze klant aan het woord

“De uitbreiding een aanpassing van RWZI Sleeuwijk is nodig om efficiënt te kunnen blijven werken en in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan alle wettelijke eisen op het gebied van afvalwaterzuivering. RWB neemt hierin de cruciale werktuigbouwkundige werkzaamheden voor haar rekening.”

Waterschap Rivierenland
Sleeuwijk | RWB Almelo
Sleeuwijk | RWB Almelo

“Schaalvergroting en uitbreiding van de installatie in Sleeuwijk.”

Om efficiënter en duurzamer afvalwater te zuiveren gaat waterschap Rivierenland centraliseren.

Centralisatie van RWZI Sleeuwijk leidt tot concrete resultaten op het gebied van schaalvergroting. Door schaalvergroting is er relatief minder onderhoud en kan er effecten behandelt worden waardoor er kostenbesparingen ontstaan. De vergrote capaciteit biedt mogelijkheden voor een energiefabriek in de toekomst.

Ook uw afvalwaterzuivering verduurzamen?

Meer informatie over onze activiteiten binnen de communicale afvalwater sector? Neem gerust contact met ons op via onderstaand nummer of maak gebruik van het contactformulier.